TERAPIAPERHOSEN

Tietosuojaseloste

asiakastietojärjestelmä Diarium

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:

Terapiaperhonen Oy

Osoite:

Nojanmaantie 26, 57210 Savonlinna ja Teollisuuskatu 10, 50130 Mikkeli
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Mari Tynkkynen puh. 040 7485 390 [email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Tynkkynen
Nojanmaantie 26, 57210 Savonlinna
Puh. 040 7485 390
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi

Terapiaperhonen Oy:n asiakasrekisteri potilastietojärjestelmä Diariumissa

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitäjän ja rekisteröitävän eli kuntoutujan välillä on asiakassuhde. Asiakassuhteen aluksi asiakas täyttää sopimuksen toimintaterapiasta. fysioterapiasta tai seksuaaliterapiasta ja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen ja yhteistyöhön, jossa hän määrittää kenelle tietoja saa luovuttaa terapian aikana ja/tai sen jälkeen. Tietojen luovutushenkilöitä ovat yhteistyössä olevat hoitajat, avustajat,terapeutit, lääkärit, asiakkaan läheiset ja terapian maksava taho. Asiakas ilmaisee myös tahtonsa saako hänen tietojaan siirtää KANTA-rekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot koostuvat palveluntarjoajan asiakkaiden yhteystiedoista (sis. nimi, henkilötunnus), terapian aikana tehdyistä kirjauksista, terapiapalaute kirjauksista, arvioinnin aikana kirjatuista tiedoista, asiakkaan mukana tulleista yhteistyötahojen papereista, jotka ovat tiedon siirron vuoksi toimitettu terapeutille, sekä laskutuksesta.

Jokainen terapiakerta kirjataan siten, että kuntoutuksen aikaiset tapahtumat kuten terapiantouteutuminen. käytetyt menetelmät, yhteistyö käynnyt ja yhteisneuvottelut voidaan jälkikäteen todentaa. Kirjaamista hyödynnetään kuntoutujakohtaisessa terapian suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvionnissa sekä jälkikäteen tapahtuvassa prosessin seurannassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kertyvät pääasiallisesti asiakassuhteen aikana tapahtuvista kirjauksista sekä terapiapalautteista ja arviointiin liittyvien papereiden täyttämisestä. Tämän lisäksi tietoja kerätään asiakkaan luvalla asiakasta aikaisemmin hoitaneilta ja lähettäneiltä tahoilta. Näistä tiedoista kerätään vain se, mikä on terapian toteuttamiseksi tarpeellista ja niitä tietoja pyydetään vain jos siihen on asiakkaalta/ hänen huoltajaltaan kirjallinen lupa.

Terapian päätteeksi kuntoutuja saa terapiapalautteen itselleen, jotta hän on tietoinen mitä tietoja hänestä on mennyt eteenpäin. KANTApalvelun myötä asiakkaat voivat seurata hänestä kirjoitettuja tietoja. Kirjauksia kantaan tehdään vain lääkärin lähetteellä tehdystä lääkinnällisestä kuntoutuksesta eli fysio- ja toimintaterapiasta. Seksuaalineuvonnasta, -terapiasta tai työnohjauksesta ei tehdä kirjauksia kantaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Terapian päätteeksi kirjoitetaan palaute, joka lähetetään asiakkaan hyväksymille tahoille kuten muille yhteistyössä oleville terapeuteille, hoitajille, lääkäreille ja maksavalle taholle. Kuntoutuja allekirjoittaa luvan tietojen luovutusta varten. Tietojen luovutus on tärkeää ja lainmukaista asiakkaan jatkohoidon/kuntoutuksen arviointia ja toteuttamista varten. Terapiapalautteet toimitetaan paperilla postitse tai henkilökohtaisesti toimitettuna. Tarvittavat tilastot saadaan Diarium-järjestelmästä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei ole tarve siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tietoturvallisuus on jokaisen työntekijän vastuulla. Tietosuojavastaavana toimii Mari Tynkkynen.

Asiakasrekisterin salassa pidettävyys on erityisen tärkeää ja tietosuojariskejä on jatkuvasti arvioitava ja niiden ennaltaehkäisy toimenpiteitä on päivitettävä. Henkiköstöä informoidaan asiakastiedon käsittelyä koskevasta lainsäädännöstä esim. omavalvontasuunnitelman muodossa. Manuaalinen rekisteri sijaitsee kansiossa lukollisessa kaapissa ja lukollisessa toimistossa.
Asiakashallintajärjestelmä on Diarium, johon liittyvät asiat on käsitelty omavalvontasuunnitelmassa, kuten teknisten laitteiden salasanasuojaukset ja F-securen tärkeys laitteissa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokoneet, mobiililaitteet ja asiakasjärjestelmäohjelmisto on suojattu palomuurein ja henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin.

10. Tarkastusoikeus

Kuntoutujalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Kuntoutujalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon oikaisua.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Kielto-oikeus. Kuntoutujalla on oikeus kieltää rekisterin pitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä manrkkina ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilö matrikkelia ja sukututkimusta vasten

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00